Thư ngỏ hợp tác cùng các Hiệp hội, Doanh nghiệp trong và ngoài nước

11-10-2017

CEOBANK - Thư ngỏ hợp tác nhằm kết nối thông tin với Trung tâm dữ liệu CEO Việt Nam.(English below)

Kể từ tháng 5/2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.

Cùng với chuyên trang về các sự kiện Kỷ lục (www.kyluc.vn), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam được sự hợp tác của Viện CEO Thế giới đã thành lập Trung tâm Dữ liệu CEO Việt Nam thực hiện chuyên trang CEOBANK (www.ceobank.vn) nhằm thể hiện vai trò của mình trong việc xây dựng môi trường kinh doanh, hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp và hỗ trợ thông tin về quản lý điều hành doanh nghiệp và quảng bá các thương hiệu khi là thành viên của Tổ chức VCCI.

Với vai trò đó, CEOBANK mong muốn kết nối sâu rộng và hỗ trợ thông tin về các sự kiện, hoạt động thường niên, quảng bá hình ảnh lãnh đạo, thương hiệu của quý hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp, thúc đẩy môi trường kinh doanh và hình ảnh nền kinh tế của Việt Nam.

Chúng tôi xem việc cập nhật hình ảnh, thông tin hoạt động của các doanh nghiệp, hiệp hội là trách nhiệm và lợi ích hợp tác của mình. Khi kết nối với CEOBANK, các hiệp hội và thành viên hiệp hội sẽ được hưởng các quyền lợi: được đăng tải thông tin giới thiệu miễn phí các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của quý đối tác trên hệ thống website của Tổ chức Kỷ lục, phỏng vấn (nếu có), hình ảnh các tấm gương CEO và nhà sáng lập của các doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội.

Kết nối với Trung tâm Dữ liệu CEO Việt Nam - CEOBANK, thuộc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, để nhận được sự hỗ trợ quảng bá thông tin tốt nhất. Chúng tôi đề xuất hai hình thức kết nối thông tin:

Hình thức 1: CEOBANK nhận thông tin qua hộp thư điện tử từ các hiệp hội, doanh nghiệp thành viên.

Hình thức 2: Đại diện CEOBANK tham gia trực tiếp các chương trình, sự kiện và diễn đàn từ quý hiệp hội.

Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, CEOBANK rất tin tưởng vào sự kết nối tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa tổ chức và quý đối tác. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác sẽ quảng bá hình ảnh của hiệp hội, các doanh nghiệp đến với cộng đồng doanh nghiệp kỷ lục tại Việt Nam.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM – VIETKINGS

TRUNG TÂM DỮ LIỆU CEO VIỆT NAM

Số 148, đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (08) 384 78965 - Hotline: 0983 334 555 (Mr. Trường An) ; 0902 813 275 (Mr. Khang)

Email:

 

.

 

TL. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

TW HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM

 

 

 

LÊ TRẦN TRƯỜNG AN

-------------------------------------

Open Letter of  cooperation with Vietnam CEO Information Center

Since May of 2017, Vietnam Book of Records has become an official member of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI). VCCI is a national organization which gathers and represents community of enterprises, employers and business associations in Vietnam.

Along with the record website www.kyluc.vn, the Vietnam Book of Records has cooperated with the World CEO Academy and established the Vietnam CEO Information Center with the website CEOBANK (www.ceobank.vn) in order to demonstrate the role of a member of VCCI in building a business environment, promoting trade, providing and supporting information of business management and brand promotion.

With that role, CEOBANK expects to connect extensively and support information of annual events, activities; promote image of leadership, brand of associations, domestic and foreign enterprises to enhance the credibility of the enterprises, promote business environment and image of the economy of Vietnam.

Updating images and information of activities of enterprises and associations is our responsibility and cooperation interests. When connecting with CEOBANK, associations and their members will receive the interests that their introductions of products, services, activities and interviews (if any), pictures of their CEOs, founders will be placed in our website with no admission charge.

When connecting with the Vietnam CEO Information Center – CEOBANK, you will receive the best support of information promotion. We suggest two forms of information connection:

  • The first form: CEOBANK received information of associations, enterprises or members via e-mail.
  •  The second form: Representatives of CEOBANK and representatives of associations, enterprises will directly participate in the events which are organized in Vietnam and foreign countries.

With the goodwill of cooperation to develop together, CEOBANK strongly believes in the good and long-lasting cooperation between you and us. We hope that the cooperation will promote the image of associations, enterprises to the Vietnam Business Community.

 

For more information please contact

VIETNAM BOOK OF RECORDS – VIETKINGS

VIETNAM CEO INFORMATION CENTER

No.148, Hong Ha Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (08) 384 78965 - Hotline: 0983 334 555 (Mr. Truong An); 0902 813 275 (Mr. Khang)

Email:

 

 

 

BY ORDER OF CHAIRMAN

PERMANENT VICE CHAIRMAN OF

CENTRAL VIETNAM RECORD HOLDER ASSOCIATION

 

 

 

LE TRAN TRUONG AN


Duy Khang - CEOBANK

 

Công viên kỷ lục thế giớiDr Phinhasangnghiep

TRUNG ƯƠNG HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM
TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM - VIETKINGS

HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ KỶ LỤC DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỮ LIỆU CEO VIỆT NAM

(THÀNH VIÊN CỦA VIỆN CEO THẾ GIỚI - WORLD CEO ACADEMY)

Địa chỉ: 148 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 384 78965 - Hotline: 0983 334 555  -  0902 813 275

Email: 

BẢN QUYỀN © CỦA CEOBANK VIỆT NAM THUỘC VỀ VIETKINGS FAMILY